• Tour Code: 5OKA-CI
  • Destination: Japan 日本, Okinawa 冲绳岛

  • Tour Code: 7OKA-CI
  • Destination: Okinawa 冲绳岛

  • Tour Code: 6OKA-MU
  • Destination: Japan 日本, Okinawa 冲绳岛
  • Duration: 6 days

BY CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 3N IN OKINAWA + 1N IN SHANGHAI